โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” (Knowledge Management through the Driven of Thailand 4.0) ระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11

“การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0”

(Knowledge Management through the Driven of Thailand 4.0)

ระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2561

1.  หลักการและเหตุผล
สถาบันอุดมศึกษาจะก้าวไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ พันธกิจ เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ได้จะต้องมีการดำเนินการบริหารจัดการองค์ความรู้ที่วิเคราะห์แล้วว่ามีความจำเป็นต่อการขับเคลื่อนสถาบันให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดขึ้น จากการที่ประเทศไทยเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ภาคสถาบันการศึกษาต้องวางระบบและกำหนดแนวทางในการรองรับการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงและประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันมากยิ่งขึ้น ควรจะต้องมีความพร้อมและบริหารจัดการองค์ความรู้ที่มีเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะการจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 เครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง รวมทั้งสถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (RMUT KM + 2) จึงจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ของบุคลากรระหว่างเครือข่ายและผู้สนใจ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีและปัจจัยความสำเร็จ เพื่อนำไปสู่การปรับประยุกต์ใช้ในแต่ละสถาบันอันจะเป็นส่วนหนึ่งของภาคการศึกษาที่จะช่วยในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

2.  วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และการดำเนินการจัดการความรู้
2.2  เพื่อสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
2.3  เพื่อสนับสนุนการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการรับฟังและเรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  รวมทั้งสถาบันการพลศึกษา  และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  โดยมีเจ้าภาพหลัก  คือ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

4.  กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 400 คน ประกอบด้วย
4.1  สมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้ 9 มทร.+2 สถาบัน จำนวน 275 คน
(จำนวน 9 มทร. และ 2 สถาบัน แห่งละ 25 คน) ได้แก่
–  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
–  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
–  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
–  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
–  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
–  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
–  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
–  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
–  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
–  สถาบันการพลศึกษา
–  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
4.2  บุคคลภายนอก จำนวน 125 คน

5.  กิจกรรม ประกอบด้วย
5.1  การบรรยายทางวิชาการ โดย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
5.2  การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ของอาจารย์/สายสนับสนุน/นักศึกษา “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” (Knowledge Management through the Driven of Thailand 4.0)
5.3  กิจกรรมเสวนา หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนตามกรอบความคิด CDIO โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล  เยื้องกลาง  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
5.4   กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ” จำนวน 7 ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ได้แก่
CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต
CoP 2 การวิจัยและงานสร้างสรรค์
CoP 3 การบริการวิชาการ
CoP 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
CoP 5 การบริหารจัดการ
CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา
CoP 7 การพัฒนานักศึกษา
5.5   นิทรรศการ
5.5.1 นิทรรศการ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
5.5.2 โปสเตอร์นำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี
5.6  กิจกรรมศึกษาดูงาน
5.6.1 เทคโนโลยีสมองกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5.6.2 แหล่งเรียนรู้ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
(อพ.สธ. มทร.อีสาน)
5.6.3 ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
5.6.4 อุโบสถวัดบึง / เรือนโคราช / อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม)

6.  ระยะเวลาดำเนินการ
ระหว่างวันที่  20 – 23  กุมภาพันธ์  2561

7.  สถานที่ดำเนินการ
ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  จังหวัดนครราชสีมา

8.  งบประมาณ
เงินงบประมาณดำเนินการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และ 2 สถาบัน รวมทั้งสิ้น 11 แห่ง แห่งละ 150,000 บาท เป็นเงิน 1,650,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1  ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และการดำเนินการจัดการความรู้
9.2  เป็นการสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
9.3  เป็นการสนับสนุนการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการรับฟังและเรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
9.4  ได้แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

10. การประเมินผล
ประเมินผลจากแบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ