ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จาก สำนักงานศาลปกครอง นครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ด้านงานกิจกรรม 7ส ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จาก สำนักงานศาลปกครอง นครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ด้านงานกิจกรรม 7ส ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 35