การประชุมจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 9 ตุลาคม 2561

การประชุมจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมแคแสด ชั้น 2 อาคารสำนักงานกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ