กิจกรรมตรวจประเมินกิจกรรม 7ส

งานประกันคุณภาพและประเมินผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส จากคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น.