ประชุมเพื่อจัดทําความเสี่ยง งานประกันคุณภาพและประเมินผล ประจําปีการศึกษา 2561

บุคลากรงานประกันคุณภาพและประเมินผล เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง งานประกันคุณภาพและประเมินผล ประจําปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสํานักงานงานประกันคุณภาพและประเมินผล ชั้น 2 อาคารสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน