บันทึกคุณภาพ (FM และ A) ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

PMชื่อ PMFMA
01การจัดทำปฏิทินการศึกษา (ISSUE 2 : บังคับใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2563)FM01-01 : รายละเอียดแนบท้ายประกาศ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา… ISSUE 2 (1 ตุลาคม 2563) – ไม่มี –
02การพัฒนาและการบริหารหลักสูตร– ไม่มี – – ไม่มี –
03การจัดทำแผนการเรียนFM03-01 : แผนการเรียนรวมตลอดหลักสูตร – ไม่มี –
04การจัดทำตารางเรียนและตารางสอนFM04-01 : ทำเนียบอาจารย์ผู้สอน – ไม่มี –
FM04-02 : ตารางเรียน – ไม่มี –
FM04-03 : ตารางสอนรายบุคคล – ไม่มี –
05การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)และประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)FM05-01 : รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หรือ รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) – ไม่มี –
FM05-02 : แบบสรุปผลการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หรือ รายละเอียดของประสบการณ์ ภาคสนาม (มคอ.4) – ไม่มี –
06การจัดทำแผนการรับนักศึกษาและการคัดเลือกนักศึกษา (ISSUE 2 : บังคับใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2563)FM06-01 : แผนการรับนักศึกษา ISSUE 2 (1 ตุลาคม 2563)
– ไม่มี –
FM06-02 : สรุปแผนการรับนักศึกษา ISSUE 2 (1 ตุลาคม 2563)
– ไม่มี –
07การลงทะเบียนเรียน – ไม่มี – – ไม่มี –
08การออกเอกสารทางการศึกษา (ISSUE 2 : บังคับใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2563)FM08-01 : ทะเบียนรับคำร้องการออกเอกสารทางการศึกษา (สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน /นักศึกษาที่พ้น สถานภาพการเป็นนักศึกษา) ISSUE 2 (1 ตุลาคม 2563) – ไม่มี –
FM08-02 : ทะเบียนรับคำร้องการออกเอกสารทางการศึกษา (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา) ISSUE 2 (1 ตุลาคม 2563) – ไม่มี –
09การจัดการเรียนการสอน การรายงานผลการดำเนินงาน (มอค.5) และประสบการณ์ภาคสนาม (มอค.6)FM09-01 : ใบขออนุมัติสอนชดเชย – ไม่มี –
FM09-02 : ใบขออนุมัติสอนแทน – ไม่มี –
FM09-03 : ตารางสรุปผลการจัดทำรายงาน มคอ.5 และ มคอ.6 – ไม่มี –
FM09-04 : ใบบันทึกเวลาเรียน – ไม่มี –
FM09-05 : แบบประเมินผลการจัดการสอน – ไม่มี –
FM09-06 : รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หรือรายงานผลการดำเนินการ ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) – ไม่มี –
FM09-07 : รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ – ไม่มี –
10สหกิจศึกษาและการฝึกงานในสถานประกอบการ – ไม่มี – – ไม่มี –
11การวัดผลและประเมินผลการศึกษาFM11-01 : แบบฟอร์มใบจัดทำข้อสอบ – ไม่มี –
FM11-02 : แบบฟอร์มใบรับ – ส่ง ข้อสอบประจำอาคาร – ไม่มี –
FM11-03 : แบบฟอร์มการควบคุมการสอบกรรมการกำกับห้องสอบ – ไม่มี –
FM11-04 : แบบฟอร์มรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ – ไม่มี –
FM11-05 : แบบฟอร์มใบส่งระดับคะแนนตัวอักษร – ไม่มี –
12การประมวลผลการอนุมัติผลการศึกษา (ISSUE2 : บังคับใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2563)FM12-01 : ใบรายงานผลการศึกษาแบบสะสมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ISSUE 2 (1 ตุลาคม 2563) – ไม่มี –
FM12-02 : ใบรายงานผลการศึกษาแบบสะสมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ISSUE 2 (1 ตุลาคม 2563) – ไม่มี –
FM12-03 : ใบรายงานผลการศึกษาแบบสะสมระดับปริญญาตรี ISSUE 2 (1 ตุลาคม 2563) – ไม่มี –
FM12-04 : ใบรายงานผลการศึกษาแบบสะสมระดับปริญญาโท ISSUE 2 (1 ตุลาคม 2563) – ไม่มี –
FM12-05 : ใบรายงานผลการศึกษาแบบสะสมระดับปริญญาเอก ISSUE 2 (1 ตุลาคม 2563) – ไม่มี –
13การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) – ไม่มี – – ไม่มี –
14การประเมินสัมฤทธิผลตามคุณลักษณะบัณฑิต – ไม่มี – – ไม่มี –
15งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ – ไม่มี – – ไม่มี –
16การพัฒนานักศึกษาและการบริการนักศึกษา (ISSUE 2 : บังคับใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2563)FM 16-01 : แบบสรุปและประเมินผลโครงการประจำปีการศึกษา ISSUE 2 (1 ตุลาคม 2563) – ไม่มี –
17การบริการให้คำปรึกษาและแนะแนว – ไม่มี – – ไม่มี –
18การสำเร็จการศึกษา (ISSUE 3 : บังคับใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2563)FM18-01 : ใบแสดงผลการศึกษา (ฉบับภาษาไทย) ISSUE 3 (1 ตุลาคม 2563) – ไม่มี –
FM18-02 : ใบแสดงผลการศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ) ISSUE 3 (1 ตุลาคม 2563) – ไม่มี –
19การบริหารศิษย์เก่า – ไม่มี – – ไม่มี –
20การบริการทางวิชาการ – ไม่มี – – ไม่มี –
21งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ – ไม่มี – – ไม่มี –
22การจัดทำแผนยุทธศาสตร์/ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ – ไม่มี – – ไม่มี –
23การจัดทำงบประมาณและติดตามประเมินผลงบประมาณ (ISSUE 2 : บังคับใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2563)– ไม่มี – A23-01 : แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ISSUE 2 (1 ตุลาคม 2563)
24การบริหารสินทรัพย์FM24-01 : แบบคำขอบริการรับงานนอก – ไม่มี –
FM24-02 : แบบบันทึกบัญชีและทำเนียบผู้ใช้บริการ – ไม่มี –
25การพัสดุFM25-01 : แบบประเมินผู้ขาย – ไม่มี –
FM25-02 : แบบประเมินผู้ขายจ้างเหมาบริการทำความสะอาด – ไม่มี –
FM25-03 : แบบประเมินผู้ขายจ้างเหมารักษาความปลอดภัย – ไม่มี –
FM25-04 : แบบรายงานผลการประเมินผู้ขาย – ไม่มี –
26งานบริการและสวัสดิการ (ISSUE 3 : บังคับใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2563)FM26-01 : แบบฟอร์มขอใช้บริการ แผนกงานอาคารสถานที่ ISSUE 3 (1 ตุลาคม 2563)A26-01 : บันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) ISSUE 3 (1 ตุลาคม 2563)
FM26-02 : แบบฟอร์มใบขออนุญาตใช้รถ ISSUE 3 (1 ตุลาคม 2563)A26-02 : รายงานอุบัติเหตุ (แบบ ๕) ISSUE 3 (1 ตุลาคม 2563)
FM26-03 : แบบฟอร์มใบมอบหมายงาน ISSUE 3 (1 ตุลาคม 2563)A26-03 : รายละเอียดการซ่อมบำรุง (แบบ ๖) ISSUE 3 (1 ตุลาคม 2563)
FM26-04 : แบบฟอร์มใบขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง ISSUE 3 (1 ตุลาคม 2563) – ไม่มี –
FM26-05 : แบบฟอร์มการขอใช้บริการ แผนกงานบริการสวัสดิการและสาธารณูปโภค ISSUE 3 (1 ตุลาคม 2563) – ไม่มี –
FM26-06 : แบบคำร้องขอใช้สิทธิเข้าพักอาศัยในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย ISSUE 3 (1 ตุลาคม 2563) – ไม่มี –
FM26-07 : แบบสำรวจผู้พักอาศัย ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ISSUE 3 (1 ตุลาคม 2563) – ไม่มี –
FM26-08 : แบบสรุปรายงานผลการบันทึกเหตุการณ์ประจำวันของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ISSUE 3 (1 ตุลาคม 2563) – ไม่มี –
FM26-09 : แบบรายงานเหตุการณ์ประจำวัน ISSUE 3 (1 ตุลาคม 2563) – ไม่มี –
FM26-10 : แบบฟอร์มขอใช้บริการ แผนกงานภูมิทัศน์และสาธารณูปโภค ISSUE 3 (1 ตุลาคม 2563) – ไม่มี –
27การเตรียมห้องและอุปกรณ์FM27-01 : ทะเบียนครุภัณฑ์/เครื่องมือ/อุปกรณ์ – ไม่มี –
FM27-02 : แผนการบำรุงรักษาครุภัณฑ์/เครื่องมือ/อุปกรณ์ – ไม่มี –
28การบริหารการคลัง ISSUE 2 (1 ตุลาคม 2563)FM28-01 : แบบฟอร์มใบเบิกเงินนอกงบประมาณ ISSUE 2 (1 ตุลาคม 2563) – ไม่มี –
29การจัดการสารสนเทศเพื่อการบริหาร – ไม่มี – – ไม่มี –
30การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ISSUE 2 (15 ธันวาคม 2563)FM30-01 : แบบฟอร์มขอใช้บริการ ISSUE 2 (15 ธันวาคม 2563)A30-01 : ทะเบียนหนังสือรับ (ภายใน) ISSUE 2 (15 ธันวาคม 2563)
FM30-02 : แบบคำร้องขอรับบริการแผนกงานเผยแพร่ข่าวสารและสื่อมวลชนสัมพันธ์ ISSUE 2 (15 ธันวาคม 2563)A30-02 : ทะเบียนหนังสือรับ (ภายนอก) ISSUE 2 (15 ธันวาคม 2563)
FM30-03 : แบบคำร้องขอรับบริการแผนกงานผลิตสื่อโสตทัศน์ ISSUE 2 (15 ธันวาคม 2563)A30-03 : ทะเบียนหนังสือส่ง ISSUE 2 (15 ธันวาคม 2563)
FM30-04 : แบบคำร้องขอรับบริการแผนกงานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ISSUE 2 (15 ธันวาคม 2563)A30-04 : ใบนำส่งสิ่งของทางไปรษณีย์โดยชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ ISSUE 2 (15 ธันวาคม 2563)
31การบริหารและพัฒนาบุคลากร ISSUE 2 (1 ตุลาคม 2563)FM31-01 : แบบฟอร์มประวัติบุคลากร สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ISSUE 2 (1 ตุลาคม 2563)A31-01 : แบบ ก.พ.7 ISSUE 2 (1 ตุลาคม 2563)
FM31-02 : แบบรายงานการพัฒนาบุคลากรโดยการอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมสัมมนา ISSUE 2 (1 ตุลาคม 2563)A31-02 : แบบ ก.พ.อ.03 ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ISSUE 2 (1 ตุลาคม 2563)
FM31-03 : แบบ ก.พ.อ.03 ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ISSUE 2 (1 ตุลาคม 2563) – ไม่มี –
32การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ – ไม่มี – – ไม่มี –
33การตรวจสอบภายใน – ไม่มี – – ไม่มี –
34การบริหารความเสี่ยง – ไม่มี – – ไม่มี –
35การจัดการความรู้ – ไม่มี – – ไม่มี –
36การควบคุมเอกสารคุณภาพFM36-01 : บัญชีควบคุมเอกสารคุณภาพ – ไม่มี –
FM36-02 : ทะเบียนผู้ถือครองเอกสารคุณภาพ – ไม่มี –
FM36-03 : ใบคำร้องขอดำเนินการด้านเอกสารคุณภาพ – ไม่มี –
FM36-04 : บัญชีแจกจ่ายเอกสารคุณภาพ – ไม่มี –
37การตรวจติดตามคุณภาพภายในFM37-01 : กำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน – ไม่มี –
FM37-02 : รายการตรวจติดตามคุณภาพภายใน – ไม่มี –
FM37-03 : รายงานการตรวจติดตามคุณภาพภายใน – ไม่มี –
FM37-04 : แบบแจ้งปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน (CAR) – ไม่มี –
FM37-05 : แบบแจ้งข้อสังเกต (Obs.) – ไม่มี –
FM37-06 : แบบสรุปสถานะของสิ่งที่ต้องปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน – ไม่มี –
FM37-07 : ตารางสรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน – ไม่มี –
FM37-08 : ใบลงชื่อผู้เข้ารับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน – ไม่มี –
38การปฏิบัติการแก้ไขและการป้องกันFM38-01 : แบบรายงานการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน – ไม่มี –
FM38-02 : ใบขอเสนอเพื่อปฏิบัติการป้องกันสิ่งผิดปกติ – ไม่มี –
FM38-03 : ทะเบียนควบคุมแบบรายงานการปฏิบัติการแก้ไข และป้องกัน/ ใบขอเสนอเพื่อปฏิบัติการป้องกันสิ่ง ผิดปกติ – ไม่มี –
39การควบคุมบันทึกคุณภาพFM39-01 : แบบฟอร์มใบควบคุมบันทึกคุณภาพ – ไม่มี –
FM39-02 : แบบฟอร์มใบขออนุมัติดำเนินการยกเลิก/ทำลายบันทึกคุณภาพ – ไม่มี –
40การทบทวนของฝ่ายบริหารFM40-01 : แผนการประชุม – ไม่มี –
FM40-02 : ระเบียบวาระการประชุม – ไม่มี –
FM40-03 : บันทึกรายงานการประชุม – ไม่มี –