กิจกรรม 7ส ปีการศึกษา 2563

ผลคะแนนทดสอบหลักสูตรผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 2563

ฐานข้อมูลผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 7ส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

แผนการดำเนินงานกิจกรรม 7ส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2563

แผนการดำเนินงานกิจกรรม 7ส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2563