ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2563

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ.2563