การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2555

  • ขอเชิญส่งโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) “การบูรณาการการจัดการความรู้ สู่ประชาคมอาเซียน ระดับอุดมศึกษา”ดาวน์โหลดเอกสาร (pdf) – ส่วนนำ

    – รายละเอียดโครงการ