บุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

ผศ.ดร.ณัฏฐ์คณิน  ศุภเมธานนท์

ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรติดต่อภายใน : 2760   

มือถือ :  –

นางสาวมนต์ธิณี  ดุลย์เภรี

ตำแหน่ง  หัวหน้างานประกันคุณภาพและประเมินผล

(นักวิชาการศึกษาชำนาญการ)

เบอร์โทรติดต่อภายใน : 2745 

มือถือ :  087-255-5311

แผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา
แผนกงานระบบบริหารคุณภาพ

นายนิกร  ศรีนวล

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา (นักวิชาการศึกษา)

งานที่รับผิดชอบ : งานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย (EdPEx)

เบอร์โทรติดต่อภายใน : 2799   

มือถือ :  092-354-5647

นายทวีรัตน์  แดงงาม

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกงานระบบริหารคุณภาพ (นักวิชาการศึกษา)

งานที่รับผิดชอบ : งานด้านระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001)

เบอร์โทรติดต่อภายใน : 2744 

มือถือ :  094-269-1515

 

 

นางสาวศิริพร  ปภาวดีกิตติพร

ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา

งานที่รับผิดชอบ : งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการจัดการความรู้ (KM)

เบอร์โทรติดต่อภายใน : 2744 

มือถือ :  089-578-7334

 

นางสาวสกุณา  อนุเวช

ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา

งานที่รับผิดชอบ : งานด้านกิจกรรม 7 ส

เบอร์โทรติดต่อภายใน : 2799 

มือถือ :  084-498-0273

นางสาวปิ่นปริณัฐ  ปลั่งกลาง

ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา

งานที่รับผิดชอบ : งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

เบอร์โทรติดต่อภายใน : 2743 

มือถือ :  091-787-8826