บุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

ดร.ศศิธร  อินทร์นอก

ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและประเมินผล

นางสาวมนต์ธิณี  ดุลย์เภรี

ตำแหน่ง  หัวหน้างานประกันคุณภาพและประเมินผล

แผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา
แผนกงานระบบบริหารคุณภาพ

นายนิกร  ศรีนวล

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา (นักวิชาการศึกษา)

นายทวีรัตน์  แดงงาม

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกงานระบบริหารคุณภาพ (นักวิชาการศึกษา)

นางสาวสกุณา  อนุเวช

ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา

นางสาวศิริพร  ปภาวดีกิตติพร

ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา

บุคลากรใหม่

ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา