กิจกรรม 5ส ปีการศึกษา 2557

แบบฟอร์มการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส

01 – การบริหารกิจกรรม 5ส 02 – ห้องเรียน 03 – ห้องปฏิบัติการ
04 – โรงฝึกงาน 05 – ฟาร์มพืช-สัตว์-ประมง 06 – ห้องพักอาจารย์
07 – ห้องสำนักงาน 08 – วัสดุ 09 – มุมกาแฟ-อาหารว่าง-โต๊ะอาหาร
10 – ห้องประชุม 11 – ห้องน้ำ-ห้องสุขา 12 – ห้องพยาบาล
13 – ห้องเอกสารการพิมพ์ 14 – ยานพาหนะ 15 – ห้องสมุด – ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
16 – โรงอาหาร 17 – สภาพแวดล้อม 18 – แบบสรุปข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส
19 – แบบสรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส 20 – แบบสรุปคะแนนจากการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส

 

      • แบบฟอร์ม การตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 1/2557 ประจำปีการศึกษา 2557 ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

แบบฟอร์มการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส

01 – การบริหารกิจกรรม 5ส 02 – ห้องเรียน 03 – ห้องปฏิบัติการ
04 – โรงฝึกงาน 05 – ฟาร์มพืช-สัตว์-ประมง 06 – ห้องพักอาจารย์
07 – ห้องสำนักงาน 08 – วัสดุ 09 – มุมกาแฟ-อาหารว่าง-โต๊ะอาหาร
10 – ห้องประชุม 11 – ห้องน้ำ-ห้องสุขา 12 – ห้องพยาบาล
13 – ห้องเอกสารการพิมพ์ 14 – ยานพาหนะ 15 – ห้องสมุด – ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
16 – โรงอาหาร 17 – สภาพแวดล้อม