การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2561

เล่มรายงานผลการดำเนินโครงการประชุมสัมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12 ( KM RMUT 9+2)

โครงการการจัดการความรู้สู่วิธีปฏิบัติที่ดี (14-15 มิ.ย. 61)

โครงการการจัดการความรู้สู่วิธีปฏิบัติที่ดี (4 เม.ย. 62)

ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561

แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน