กิจกรรม 7ส ปีการศึกษา 2561

แก้ไขคำสั่งคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 2-2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมนิกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 2-2561

ประกาศกำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 2-2561

แผนการดำเนินงานกิจกรรม 7ส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศกำหนดการตรวจกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 

คำสั่งคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 

คู่มือการดำเนินงานกิจกรรม 7ส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ตารางกำหนดพื้นที่ตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1/2561