ระบบบริหารคุณภาพ ปีการศึกษา 2561

เอกสารคุณภาพ PM-01 ถึง PM-40 ตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 (เฉพาะ บุคลากร มทร.อีสาน เท่านั้น โดยใช้ บัญชีอินเตอร์เน็ต มทร.อีสาน ในการเข้าถึง)

บันทึกคุณภาพ FM และ A ตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

ประกาศใช้เอกสารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ประกาศใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ISSUE : 2 (PM-26 : งานบริการและสวัสดิการ) บังคับใช้ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

ประกาศใช้เอกสารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ประกาศใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ISSUE : 1 บังคับใช้ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

แผนการดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา  ประจำปีการศึกษา 2561