หน้าแรก

กิจกรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์

บันทึกคุณภาพ (FM และ A) ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” (Knowledge Management through the Driven of Thailand 4.0) ระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2561

กำหนดการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 18-19 ตุลาคม 2560

กำหนดการ โครงการ “การอบรมหลักสูตรผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Auditor) ISO 9001 : 2015” วันที่ 25 – 26 กันยายน 2560

กำหนดการ โครงการ “การอบรมหลักสูตรข้อกำหนดและผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001 : 2015” วันที่ 18 – 20 กันยายน 2560

รายงานผลการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 2 ประจำปีการสึกษา 2559

สรุปการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ประจำปีการศึกษา 2559

แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายและการนำส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่าย

ระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส คณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) และการเบิกจ่ายค่าตอบแทน พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA)