หน้าแรก

กิจกรรม

การประชุมจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 9 ตุลาคม 2561

กิจกรรมตรวจประเมินกิจกรรม 7ส

ระเบียบค่าตอบแทนผู้ประเมินคุณภาพภายใน

ประกาศค่าตอบแทนผู้ประเมินคุณภาพภายใน

กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

มาตรฐานอุดมศึกษา 2561 และแนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ

ระเบียบค่าตอบแทน 7ส และ IQA

ประกาศค่าตอบแทน 7ส และ IQA

ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จาก สำนักงานศาลปกครอง นครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ด้านงานกิจกรรม 7ส ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” (Knowledge Management through the Driven of Thailand 4.0) ระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2561

กำหนดการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 18-19 ตุลาคม 2560

กำหนดการ โครงการ “การอบรมหลักสูตรผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Auditor) ISO 9001 : 2015” วันที่ 25 – 26 กันยายน 2560

กำหนดการ โครงการ “การอบรมหลักสูตรข้อกำหนดและผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001 : 2015” วันที่ 18 – 20 กันยายน 2560

รายงานผลการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 2 ประจำปีการสึกษา 2559

สรุปการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ประจำปีการศึกษา 2559

แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายและการนำส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่าย

ระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส คณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) และการเบิกจ่ายค่าตอบแทน พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส