หน้าแรก

กิจกรรม

โครงการ การจัดการความรู้วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice for Knowledge Management) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2563

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กิจกรรม 7ส ปีการศึกษา 2563

หนังสือ ตอบข้อหารือ ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส คณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) และการเบิกจ่ายค่าตอบแทน พ.ศ. 2559 (จากนิติกร)

ประชุมเพื่อจัดทําความเสี่ยง งานประกันคุณภาพและประเมินผล ประจําปีการศึกษา 2561

การประชุมจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 9 ตุลาคม 2561

กิจกรรมตรวจประเมินกิจกรรม 7ส

ระเบียบค่าตอบแทนผู้ประเมินคุณภาพภายใน

ประกาศค่าตอบแทนผู้ประเมินคุณภาพภายใน

กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ตารางประวัติการ แก้ไขคู่มือขั้นตอนการทำงาน (PM) ISO 9001 : 2015 แต่ละ ISSUE

บันทึกคุณภาพ (FM และ A) ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” (Knowledge Management through the Driven of Thailand 4.0) ระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2561

กำหนดการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 18-19 ตุลาคม 2560

กำหนดการ โครงการ “การอบรมหลักสูตรผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Auditor) ISO 9001 : 2015” วันที่ 25 – 26 กันยายน 2560

กำหนดการ โครงการ “การอบรมหลักสูตรข้อกำหนดและผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001 : 2015” วันที่ 18 – 20 กันยายน 2560

รายงานผลการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 2 ประจำปีการสึกษา 2559

สรุปการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ประจำปีการศึกษา 2559