ประชุมเพื่อจัดทําความเสี่ยง งานประกันคุณภาพและประเมินผล ประจําปีการศึกษา 2561

บุคลากรงานประกันคุณภาพและประเมินผล เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง งานประกันคุณภาพและประเมินผล ประจําปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสํานักงานงานประกันคุณภาพและประเมินผล ชั้น 2 อาคารสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การประชุมจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 9 ตุลาคม 2561

การประชุมจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมแคแสด ชั้น 2 อาคารสำนักงานกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ

กิจกรรมตรวจประเมินกิจกรรม 7ส

งานประกันคุณภาพและประเมินผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส จากคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น.

ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560

ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561  เวลา 09.00 น. – 12.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา