ประกาศ กมอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถานศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ดาวน์โหลด

Read more

ประกาศ กมอ. เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบ และการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 

ดาวน์โหลด

Read more