โครงการ การจัดการความรู้วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice for Knowledge Management) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2563

ผลการตัดสิน ผลงานแนว

Read more

หนังสือ ตอบข้อหารือ ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส คณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) และการเบิกจ่ายค่าตอบแทน พ.ศ. 2559 (จากนิติกร)

หนังสือ ตอบข้อหารือ

Read more