ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560

ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561  เวลา 09.00 น. – 12.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จาก สำนักงานศาลปกครอง นครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ด้านงานกิจกรรม 7ส ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จาก สำนักงานศาลปกครอง นครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ด้านงานกิจกรรม 7ส ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 35

คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จาก มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน เรื่องกระบวนการการจัดการความรู้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จาก มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน เรื่องกระบวนการการจัดการความรู้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ในวันที่ 19 เมษายน 2561

 

โครงการ “การอบรมหลักสูตรผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Auditor) ISO 9001 : 2015” วันที่ 25 – 26 กันยายน 2560

รูปภาพโครงการ “การอบรมหลักสูตรผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Auditor) ISO 9001 : 2015” วันที่ 25 – 26 กันยายน 2560

โครงการ “การอบรมหลักสูตรข้อกำหนดและผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001 : 2015” วันที่ 18 – 20 กันยายน 2560

รูปภาพกิจกรรม โครงการ “การอบรมหลักสูตรข้อกำหนดและผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001 : 2015” วันที่ 18 – 20 กันยายน 2560

 

 

Page 1 of 11