ที่ตั้งและแผนที่

ชื่อหน่วยงาน :    งานประกันคุณภาพและประเมินผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ที่ตั้ง :    ชั้น 2 อาคาร 35 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

แผนที่