ประวัติ

การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผลมาจากพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอก

ในปี พ.ศ. 2542 วิทยาเขตฯ ได้ปรับเปลี่ยนผังการบริหารงาน เป็นฝ่ายต่างๆ โดยการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สังกัดฝ่ายวางแผนและพัฒนา โดยมี ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับการจัดระบบบริหารคุณภาพเพื่อจัดระบบและวิธีการปฏิบัติงาน ดำเนินการ/สนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 วิทยาเขตฯ ได้ดำเนินการในเรื่องการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่สถาบันฯ กำหนดอย่างจริงจัง ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 มีการจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบการประกันคุณภาพเป็นการเฉพาะ จัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติ จัดทำดัชนีบ่งชี้คุณภาพในงานด้านต่างๆ ระดับสถาบันฯ กำหนดให้หน่วยงานภายในมีการตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ เพื่อประสานงานกับคณะกรรมการระดับสถาบันฯ และกำหนดให้หน่วยงานมีการรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพให้ทราบในเวลาที่กำหนด โดยมีสำนักงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เป็นหน่วยงานกลางในการนำระบบประกันคุณภาพฯ ไปใช้ในทุกหน่วยงานของวิทยาเขตฯ และได้ดำเนินการเขียนแบบรายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2545 และ 2546 จนแล้วเสร็จ

ในปี พ.ศ. 2547 วิทยาเขตฯ ได้รับรองระบบการจัดการตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO (สรอ.) ตามกลไก PDCA คือมีการวางแผน (Plan) การสร้างกลไกควบคุมตลอดจนมีการปฏิบัติงาน (Do) มีการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน (Check) และการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา (Adjust/Action)

ปี พ.ศ. 2548 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2548 และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548

ปี พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีการจัดเตรียมแผนการพัฒนาปรับปรุงระบบประกันคุณภาพฯ ภายใต้โครงสร้างใหม่ของมหาวิทยาลัยฯ โดยสำนักงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อยู่ภายใต้โครงสร้างการบริหารของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบการบริหารงานเป็นฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่มุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง

และในการนี้  มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการประกาศใช้นโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ เป็นครั้งแรก  ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000  มีข้อความว่า  “เรามุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ  ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”  ประกาศ  ณ  วันที่  7  ธันวาคม  พ.ศ. 2549

ในปี พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการพิจารณาเอกสารคุณภาพและปรับปรุงคู่มือขั้นตอนการทำงาน (PM)  จากระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000  ให้เป็นระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008  เมื่อวันที่  7 – 8  ธันวาคม  พ.ศ.  2553  ซึ่งได้มีการนำเกณฑ์มาตรฐานของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  และภายนอก (สมศ. , ก.พ.ร.)  มาบูรณาการกับระบบบริหารคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ

ปี พ.ศ. 2554  มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการประกาศนโยบายกิจกรรม  5ส  ณ วันที่  1  มีนาคม  พ.ศ. 2554  โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดพัฒนาดำเนินการกิจกรรม 5ส  ในทุกๆ ด้าน  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ  ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งในการกำกับดูแลมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  ตามที่กำหนดไว้ในเป้าหมายคุณภาพ

และมหาวิทยาลัยฯ  ได้มีการประกาศใช้เอกสารคุณภาพ  คู่มือขั้นตอนการทำงาน (PM)  ตามระบบบริหารคุณภาพ  ISO 9001 : 2008  เมื่อวันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2554  เพื่อให้ทุกหน่วยงานนำเอกสารคุณภาพตามระบบบริหารคุณภาพ  ISO 9001 : 2008  ไปใช้ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์

ปี พ.ศ. 2555  มหาวิทยาลัยฯ  ได้ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)  ประจำปีการศึกษา  2555  จำนวน  9  ประเด็นความรู้  ได้แก่  กระบวนการจัดการเรียนการสอน  ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology Based Education – Training),  ระบบและกลไกการสร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพให้กับนักศึกษา (Professional Oriented),  ระบบกลไกพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands – on),  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน,  การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์,  การบริการวิชาการแก่สังคมแบบมีส่วนร่วม,  การพัฒนากระบวนการทำงานของหน่วยงานสายสนับสนุน,  การประกันคุณภาพการศึกษา (QA)  และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยฯ ก้าวสู่การเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

และในปี  พ.ศ. 2556  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ได้ประกาศใช้นโยบายคุณภาพ  ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008  มีความว่า “เรามุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ  ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”  ประกาศ  ณ  วันที่  14  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556

ปี  พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ได้ประกาศโครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย ใหม่  โดยได้เปลี่ยนโครงสร้าง จากฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เป็นงานประกันคุณภาพและประเมินผล อยู่ภายในการกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปี  พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามเลขที่ มอก.9001-2552 (ISO 9001 : 2008) จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559