วิสัยทัศน์, พันธกิจ

วิสัยทัศน์ :    มุ่งมั่น ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ :   
1.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจในระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2.พัฒนาระบบและกลไก พร้อมทั้งปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านมาตรฐานของการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง
3.ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
4.ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ :   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการความรู้ และการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ :   
1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีความรู้ความสามารถ มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่ มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้มีการดำเนินการควบคุม การตรวจสอบ การประเมินคุณภาพ และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
3.สร้างวัฒนธรรมคุณภาพในการทำงาน ที่เป็นเสมือนกลไกที่ทำให้ระบบงานและผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา รักษามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น
4.จัดหาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ภารกิจหลัก :        ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีภารกิจหลัก คือ ดำเนินการด้านการประกันคุณภาพให้มหาวิทยาลัยฯ มีระบบการประกันคุณภาพเป็นวัฒนธรรมในการบริหารและมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

นโยบายคุณภาพที่เกี่ยวกับผลผลิต :   
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)