การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผลงาน ที่ได้รับรางวัล

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เรื่อง  รายชื่อผลงานแนวปฏิบัติที่ดี “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0”  โครงการ ประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11  ที่ได้รับรางวัล  Click

ประกาศรายชื่อผลงาน ที่เข้าร่วมประกวด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เรื่อง  รายชื่อผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0”  โครงการ ประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11  Click