การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2562

แผนการดำเนินงานเจ้าภาพ KM มทร.อีสาน 4 ปี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ มทร.อีสาน

แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2562

บันทึกคุณภาพ (FM และ A) ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

PMชื่อ PMFMA
01การจัดทำปฏิทินการศึกษาFM01-01 : รายละเอียดแนบท้ายประกาศ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา… – ไม่มี –
02การพัฒนาและการบริหารหลักสูตร– ไม่มี – – ไม่มี –
03การจัดทำแผนการเรียนFM03-01 : แผนการเรียนรวมตลอดหลักสูตร – ไม่มี –
04การจัดทำตารางเรียนและตารางสอนFM04-01 : ทำเนียบอาจารย์ผู้สอน – ไม่มี –
FM04-02 : ตารางเรียน – ไม่มี –
FM04-03 : ตารางสอนรายบุคคล – ไม่มี –
05การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)และประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)FM05-01 : รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หรือ รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) – ไม่มี –
FM05-02 : แบบสรุปผลการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หรือ รายละเอียดของประสบการณ์ ภาคสนาม (มคอ.4) – ไม่มี –
06การจัดทำแผนการรับนักศึกษาและการคัดเลือกนักศึกษาFM06-01 : แผนการรับนักศึกษา
– ไม่มี –
FM06-02 : สรุปแผนการรับนักศึกษา
– ไม่มี –
07การลงทะเบียนเรียน – ไม่มี – – ไม่มี –
08การออกเอกสารทางการศึกษาFM08-01 : ทะเบียนรับคำร้องการออกเอกสารทางการศึกษา (สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน /นักศึกษาที่พ้น สถานภาพการเป็นนักศึกษา) – ไม่มี –
FM08-02 : ทะเบียนรับคำร้องการออกเอกสารทางการศึกษา (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา) – ไม่มี –
09การจัดการเรียนการสอน การรายงานผลการดำเนินงาน (มอค.5) และประสบการณ์ภาคสนาม (มอค.6)FM09-01 : ใบขออนุมัติสอนชดเชย – ไม่มี –
FM09-02 : ใบขออนุมัติสอนแทน – ไม่มี –
FM09-03 : ตารางสรุปผลการจัดทำรายงาน มคอ.5 และ มคอ.6 – ไม่มี –
FM09-04 : ใบบันทึกเวลาเรียน – ไม่มี –
FM09-05 : แบบประเมินผลการจัดการสอน – ไม่มี –
FM09-06 : รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หรือรายงานผลการดำเนินการ ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) – ไม่มี –
FM09-07 : รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ – ไม่มี –
10สหกิจศึกษาและการฝึกงานในสถานประกอบการ – ไม่มี – – ไม่มี –
11การวัดผลและประเมินผลการศึกษาFM11-01 : แบบฟอร์มใบจัดทำข้อสอบ – ไม่มี –
FM11-02 : แบบฟอร์มใบรับ – ส่ง ข้อสอบประจำอาคาร – ไม่มี –
FM11-03 : แบบฟอร์มการควบคุมการสอบกรรมการกำกับห้องสอบ – ไม่มี –
FM11-04 : แบบฟอร์มรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ – ไม่มี –
FM11-05 : แบบฟอร์มใบส่งระดับคะแนนตัวอักษร – ไม่มี –
12การประมวลผลการอนุมัติผลการศึกษาFM12-01 : ใบรายงานผลการศึกษาแบบสะสมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ – ไม่มี –
FM12-02 : ใบรายงานผลการศึกษาแบบสะสมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง – ไม่มี –
FM12-03 : ใบรายงานผลการศึกษาแบบสะสมระดับปริญญาตรี – ไม่มี –
FM12-04 : ใบรายงานผลการศึกษาแบบสะสมระดับปริญญาโท – ไม่มี –
FM12-05 : ใบรายงานผลการศึกษาแบบสะสมระดับปริญญาเอก – ไม่มี –
13การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) – ไม่มี – – ไม่มี –
14การประเมินสัมฤทธิผลตามคุณลักษณะบัณฑิต – ไม่มี – – ไม่มี –
15งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ – ไม่มี – – ไม่มี –
16การพัฒนานักศึกษาและการบริการนักศึกษาFM 16-01 : แบบสรุปและประเมินผลโครงการประจำปีการศึกษา – ไม่มี –
FM 16-02 : แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการกองพัฒนานักศึกษา – ไม่มี –
17การบริการให้คำปรึกษาและแนะแนว – ไม่มี – – ไม่มี –
18การสำเร็จการศึกษาFM18-01 : ใบแสดงผลการศึกษา (ฉบับภาษาไทย) – ไม่มี –
FM18-02 : ใบแสดงผลการศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ) – ไม่มี –
19การบริหารศิษย์เก่า – ไม่มี – – ไม่มี –
20การบริการทางวิชาการ – ไม่มี – – ไม่มี –
21งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ – ไม่มี – – ไม่มี –
22การจัดทำแผนยุทธศาสตร์/ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ – ไม่มี – – ไม่มี –
23การจัดทำงบประมาณและติดตามประเมินผลงบประมาณFM23-01 : แบบจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ A23-01 : แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
FM23-02 : แบบแจ้งจัดสรรงบลงทุนและโครงการงบรายจ่ายอื่น – ไม่มี –
24การบริหารสินทรัพย์FM24-01 : แบบคำขอบริการรับงานนอก – ไม่มี –
FM24-02 : แบบบันทึกบัญชีและทำเนียบผู้ใช้บริการ – ไม่มี –
25การพัสดุFM25-01 : แบบประเมินผู้ขาย – ไม่มี –
FM25-02 : แบบประเมินผู้ขายจ้างเหมาบริการทำความสะอาด – ไม่มี –
FM25-03 : แบบประเมินผู้ขายจ้างเหมารักษาความปลอดภัย – ไม่มี –
FM25-04 : แบบรายงานผลการประเมินผู้ขาย – ไม่มี –
26งานบริการและสวัสดิการ (ISSUE 2 : บังคับใช้วันที่ 15 พฤษภาคม 2562)FM26-01 : แบบฟอร์มขอใช้บริการ แผนกงานอาคารสถานที่A26-01 : บันทึกการใช้รถ (แบบ ๔)
FM26-02 : แบบฟอร์มใบขออนุญาตใช้รถA26-02 : รายงานอุบัติเหตุ (แบบ ๕)
FM26-03 : แบบฟอร์มใบมอบหมายงานA26-03 : รายละเอียดการซ่อมบำรุง (แบบ ๖)
FM26-04 : แบบฟอร์มใบขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง – ไม่มี –
FM26-05 : แบบฟอร์มการขอใช้บริการ แผนกงานบริการสวัสดิการและสาธารณูปโภค – ไม่มี –
FM26-06 : แบบคำร้องขอใช้สิทธิเข้าพักอาศัยในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย – ไม่มี –
FM26-07 : แบบสำรวจผู้พักอาศัย ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา – ไม่มี –
FM26-08 : แบบสรุปรายงานผลการบันทึกเหตุการณ์ประจำวันของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย – ไม่มี –
FM26-09 : แบบรายงานเหตุการณ์ประจำวัน – ไม่มี –
FM26-10 : แบบฟอร์มขอใช้บริการ แผนกงานภูมิทัศน์และสาธารณูปโภค – ไม่มี –
27การเตรียมห้องและอุปกรณ์FM27-01 : ทะเบียนครุภัณฑ์/เครื่องมือ/อุปกรณ์ – ไม่มี –
FM27-02 : แผนการบำรุงรักษาครุภัณฑ์/เครื่องมือ/อุปกรณ์ – ไม่มี –
28การบริหารการคลังFM28-01 : แบบฟอร์มใบเบิกเงินนอกงบประมาณ – ไม่มี –
29การจัดการสารสนเทศเพื่อการบริหาร – ไม่มี – – ไม่มี –
30การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรFM30-01 : แบบฟอร์มขอใช้บริการA30-01 : ทะเบียนหนังสือรับ (ภายใน)
FM30-02 : แบบคำร้องขอรับบริการแผนกงานเผยแพร่ข่าวสารและสื่อมวลชนสัมพันธ์A30-02 : ทะเบียนหนังสือรับ (ภายนอก)
FM30-03 : แบบคำร้องขอรับบริการแผนกงานผลิตสื่อโสตทัศน์A30-03 : ทะเบียนหนังสือส่ง
FM30-04 : แบบคำร้องขอรับบริการแผนกงานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์A30-04 : ใบนำส่งสิ่งของทางไปรษณีย์โดยชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ
31การบริหารและพัฒนาบุคลากรFM31-01 : แบบฟอร์มประวัติบุคลากร สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานA31-01 : แบบ ก.พ.7
FM31-02 : แบบรายงานการพัฒนาบุคลากรโดยการอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมสัมมนา A31-02 : แบบ ก.พ.อ.03 ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
FM31-03 : แบบ ก.พ.อ.03 ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา – ไม่มี –
32การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ – ไม่มี – – ไม่มี –
33การตรวจสอบภายใน – ไม่มี – – ไม่มี –
34การบริหารความเสี่ยง – ไม่มี – – ไม่มี –
35การจัดการความรู้ – ไม่มี – – ไม่มี –
36การควบคุมเอกสารคุณภาพFM36-01 : บัญชีควบคุมเอกสารคุณภาพ – ไม่มี –
FM36-02 : ทะเบียนผู้ถือครองเอกสารคุณภาพ – ไม่มี –
FM36-03 : ใบคำร้องขอดำเนินการด้านเอกสารคุณภาพ – ไม่มี –
FM36-04 : บัญชีแจกจ่ายเอกสารคุณภาพ – ไม่มี –
37การตรวจติดตามคุณภาพภายในFM37-01 : กำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน – ไม่มี –
FM37-02 : รายการตรวจติดตามคุณภาพภายใน – ไม่มี –
FM37-03 : รายงานการตรวจติดตามคุณภาพภายใน – ไม่มี –
FM37-04 : แบบแจ้งปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน (CAR) – ไม่มี –
FM37-05 : แบบแจ้งข้อสังเกต (Obs.) – ไม่มี –
FM37-06 : แบบสรุปสถานะของสิ่งที่ต้องปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน – ไม่มี –
FM37-07 : ตารางสรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน – ไม่มี –
FM37-08 : ใบลงชื่อผู้เข้ารับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน – ไม่มี –
38การปฏิบัติการแก้ไขและการป้องกันFM38-01 : แบบรายงานการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน – ไม่มี –
FM38-02 : ใบขอเสนอเพื่อปฏิบัติการป้องกันสิ่งผิดปกติ – ไม่มี –
FM38-03 : ทะเบียนควบคุมแบบรายงานการปฏิบัติการแก้ไข และป้องกัน/ ใบขอเสนอเพื่อปฏิบัติการป้องกันสิ่ง ผิดปกติ – ไม่มี –
39การควบคุมบันทึกคุณภาพFM39-01 : แบบฟอร์มใบควบคุมบันทึกคุณภาพ – ไม่มี –
FM39-02 : แบบฟอร์มใบขออนุมัติดำเนินการยกเลิก/ทำลายบันทึกคุณภาพ – ไม่มี –
40การทบทวนของฝ่ายบริหารFM40-01 : แผนการประชุม – ไม่มี –
FM40-02 : ระเบียบวาระการประชุม – ไม่มี –
FM40-03 : บันทึกรายงานการประชุม – ไม่มี –

กิจกรรม 7ส ปีการศึกษา 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 2562

แผนการดำเนินงานกิจกรรม 7ส นครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562 (ฉบับใหม่)

แผนการดำเนินงานกิจกรรม 7ส มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2562

ประชุมเพื่อจัดทําความเสี่ยง งานประกันคุณภาพและประเมินผล ประจําปีการศึกษา 2561

บุคลากรงานประกันคุณภาพและประเมินผล เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง งานประกันคุณภาพและประเมินผล ประจําปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสํานักงานงานประกันคุณภาพและประเมินผล ชั้น 2 อาคารสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การประชุมจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 9 ตุลาคม 2561

การประชุมจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมแคแสด ชั้น 2 อาคารสำนักงานกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ

กิจกรรมตรวจประเมินกิจกรรม 7ส

งานประกันคุณภาพและประเมินผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส จากคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น.