การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2563

แผนการดำเนินการโครงการ การจัดการความรู้วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice for Knowledge Management) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2567