EdPEx

แผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2561

ไฟล์นำเสนอ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ  (Education criteria for Performance Excellence ,EdPEx)

คู่มือ เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558 – 2561

การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา

แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2561

แนวทางและหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา อาชีวศึกษา

การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2561


แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ระบบบริหารคุณภาพ ปีการศึกษา 2561

บันทึกคุณภาพ FM และ A ตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

แผนการดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา  ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรม 7ส ปีการศึกษา 2561

แผนการดำเนินงานกิจกรรม 7ส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศกำหนดการตรวจกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 

คำสั่งคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 

คู่มือการดำเนินงานกิจกรรม 7ส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ตารางกำหนดพื้นที่ตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1/2561

การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2555

  • ขอเชิญส่งโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) “การบูรณาการการจัดการความรู้ สู่ประชาคมอาเซียน ระดับอุดมศึกษา”ดาวน์โหลดเอกสาร (pdf) – ส่วนนำ

    – รายละเอียดโครงการ

ผลงานวิจัย ระดับงานฯ

งานวิจัย งานประกันคุณภาพและประเมินผล ประจำปีการศึกษา 2559