การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2562

แผนการดำเนินงานเจ้าภาพ KM มทร.อีสาน 4 ปี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ มทร.อีสาน

แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรม 7ส ปีการศึกษา 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 2562

แผนการดำเนินงานกิจกรรม 7ส นครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562 (ฉบับใหม่)

แผนการดำเนินงานกิจกรรม 7ส มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2562

EdPEx

แผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2561

ไฟล์นำเสนอ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ  (Education criteria for Performance Excellence ,EdPEx)

คู่มือ เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558 – 2561

การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา

แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2561

แนวทางและหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา อาชีวศึกษา

การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2561

เล่มรายงานผลการดำเนินโครงการประชุมสัมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12 ( KM RMUT 9+2)

โครงการการจัดการความรู้สู่วิธีปฏิบัติที่ดี (14-15 มิ.ย. 61)

โครงการการจัดการความรู้สู่วิธีปฏิบัติที่ดี (4 เม.ย. 62)

ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561

แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ระบบบริหารคุณภาพ ปีการศึกษา 2561

เอกสารคุณภาพ PM-01 ถึง PM-40 ตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 (เฉพาะ บุคลากร มทร.อีสาน เท่านั้น โดยใช้ บัญชีอินเตอร์เน็ต มทร.อีสาน ในการเข้าถึง)

บันทึกคุณภาพ FM และ A ตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

แผนการดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา  ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรม 7ส ปีการศึกษา 2561

แก้ไขคำสั่งคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 2-2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมนิกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 2-2561

ประกาศกำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 2-2561

แผนการดำเนินงานกิจกรรม 7ส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศกำหนดการตรวจกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 

คำสั่งคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 

คู่มือการดำเนินงานกิจกรรม 7ส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ตารางกำหนดพื้นที่ตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1/2561

การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2555

  • ขอเชิญส่งโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) “การบูรณาการการจัดการความรู้ สู่ประชาคมอาเซียน ระดับอุดมศึกษา”ดาวน์โหลดเอกสาร (pdf) – ส่วนนำ

    – รายละเอียดโครงการ

ผลงานวิจัย ระดับงานฯ

งานวิจัย งานประกันคุณภาพและประเมินผล ประจำปีการศึกษา 2559